logo
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตกาน้ำชา
เครื่องปั้นดินเผา
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตกาน้ำชา
เครื่องปั้นดินเผา
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตกาน้ำชา
เครื่องปั้นดินเผา
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตกาน้ำชา
เครื่องปั้นดินเผา
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตกาน้ำชา
เครื่องปั้นดินเผา
ยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
เซตเวลคัมที
การชงมัทฉะ
เซตมัทฉะ
สลัด
เซตข้าว 5 สี
การดริปชาโฮจิฉะ
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)
บรรยากาศร้านยอนอีรัง คอ.ชา.กึ (연이랑 커.차.그)